WP 20180202 12 13 31 Pro

Drugog februara / šesnaestog džumade-l-evvela u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.

"Draga braćo i sestre u islamu, iskrenost (ihlas) označava čisto verovanje u Allaha, bez bilo kakvih primesa širka i činjenja dobrih dela samo u Njegovo ime i radi postizanja Njegovog zadovoljstva. Iskrenost je uvet (uslov) da Allah dž.š primi dobra dela muminu i da ga višestruko nagradi.

Allah kaže u 5. ajetu sure El- Bejjine: 'A naređeno im je da samo Allahu robuju, da Mu iskreno, kao pravoverni, veru ispovedaju, da molitvu obavljaju i zekat daju, to je ispravna vera.'

Allahovog iskrenog roba ne može zavesti ni prokleti šejtan jer je on nemoćan pred iskrenim, o čemu govore 82. i 83. ajet sure Sad, u kojima Allah dž.š kaže da Mu je prokleti Iblis rekao da će zavesti sve ljude osim iskrenih.
'Tako mi dostojanstva Tvoga, reče Iblis – sigurno ću ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih među njima robova iskrenih.'

Iskrenost je teško postići, ali i sačuvati. Zbog toga su prethodnici molili Allaha dž.š da im podari ihlas.
Dela bez ihlasa samo su mučenje i prazan trud za koji nema nagrade, kako kaže Allah dž.š u 23.ajetu sure Furkan: 'I Mi ćemo pristupiti delima njihovim koja su učinili i u prah i pepepo ih pretvoriti.'
Dobro delo je ono koje je učinjeno u ime Allaha i u skladu sa sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a oni koji žele susret sa Allahom dužni su da rade dobra dela i da Allahu ne pripisuju druga.

U suri Kehf 110.ajetu: 'Ko želi da od Gospodara svoga bude lepo primljen, neka čini dobra dela i neka robujući Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!'

Ihlas iskrenih vernika jačaju: dova, znanje o ihlasu i poznavanje načina na koji prokleti šejtan može da zavede čoveka, izučavanje propisa na ispravan način i na vreme, druženje sa bogobojaznima.

Allah dž.š kaže u 20.ajetu sure Eš-Šura: 'Onome ko bude želeo nagradu na onom svetu – umnogostručićemo mu je; a onome ko bude želeo nagradu na ovom svetu – daćemo mu je, ali mu na onom svetu nema udela.'
Dakle, onaj ko želi budući svet, on iskreno veruje u Allaha i sve što radi radi samo u Njegovo ime i radi postizanja Njegovog zadovoljstva. Na drugoj strani, ko svojim delom namerava da dobije ovosvetsku nagradu, da ga ljudi hvale i da se uzdiže nad njima, neka za svoje delo uzme nagradu od onih zbog kojih je to radio.

Prenosi Omer ibn- El Hattab r.a. da je Poslanik, salllalahu alejhi ve sellem, rekao: 'Zaista se dela vrednuju prema namerama i svakom čoveku pripada ono što je naumio. Čija hidžra bude radi Allaha i Poslanika njegova – njegova hidžra je radi Allaha i njegovog Poslanika; čija hidžra bude radi neke ovosvetske koristi koju želi postići ili radi neke žene koju želi oženiti – njegova hidžra je radi onoga zbog čega se preselio.'

Nauka koju stičemo, takođe, treba da bude isključivo radi Allaha, kao što stoji u predaji koju beleži Ebu Davud. Prenosi Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ko bude postizao znanje kojima se stiče Allahovo zadovoljstvo želeći da postigne neku ovosvetsku korist, neće osetiti miris Dženneta na Sudnjem danu.'
Prema tome, Allah od nas prima samo ono znanje koje stičemo i prenosimo u Njegovo ime i radi Njegovog zadovoljstva.
Allah iskrenima za malo dobra daje veliku nagradu, a za nešto što se čini radi drugih, makar bilo veliko, nema ni najmanje nagrade.

Samo jedno delo koje čovek učini iskreno u ime Allaha, može biti uzrokom da mu Allah oprosti velike grehe. To potvrđuje i sledeća predaja koju beleži imami Tirmizija.
Prenosi Abdullah ibn Amr ibn As da je Poslanik, salllallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Biće pozvan čovek iz mog ummeta pre ostalih stvorenja na Sudnjem danu, pa će mu biti otvoreno devedeset i devet knjiga, svaka od njih dužine koliko oko može videti. - Poričeš nešto od ovoga? Jesu li te zakinuli moji pisari koji su te pratili? Reći će: „Ne moj Gospodaru.“ Biće rečeno – Imaš li opravdanje za ovo ili neko dobro u njima? Reći će čovek: „Ne!“ Biće rečeno - Ali ti imaš kod nas dobro delo, a tebi danas neće biti učinjena nepravda, pa će biti pokazan list na kojem piše šehadet. Reći će čovek: „Allahu, šta je ovaj list u odnosu na ovolike knjige?“ Biće rečeno: „Tebi neće biti učinjena nepravda!“ Pa će se staviti taj list na jedan tas, a na drugi knjige, pa će tas sa listom šehadeta prevagnuti.'

Draga braćo i sestre, ovaj hadis govori o velikoj Allahovoj Milosti, ali ni u kom slučaju nam ne sme biti izgovor kao što neki govore da veruju i da je važno ono što je u njihovim srcima, a to svoje verovanje ne potvrđuju delima, jer se iskren vernik trudi da svoj šehadet potvrdi dobrim delima i nadom u Allahovu Milost.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji beleži imami Muslim govori, na prvi pogled, o malom delu koje će biti uzrokom nagrade Dženneta. Prenosi se da je Poslanik rekao: 'Video sam čoveka kako uživa u Dženntu, zato što je pored puta slomio granu koja je uznemiravala muslimane!' (Muslim)

I mi smo, draga braćo i sestre u islamu, svakodnevno u prilici da učinimo mnogo dobrih dela, koja mogu biti uzrokom velike nagrade na budućem svetu pa se zato trudimo da sa puta, iz harema džamije i na svakom drugom mestu, sklonimo ono što smeta prolaznicima. Pomozimo onima kojima je pomoć potrebna, a ako ne možemo ništa drugo, onda se iskreno, bratski nasmešimo bratu muslimanu i to će nam biti upisano kao sadaka. Obiđimo bolesnike, pa će za nas taj dan ili tu noć 70 hiljada meleka činiti istigfar (tražiti oprost).

Klanjajmo i pratimo dženazu umrlog muslimana pa ćemo imati nagradu dva ogromna brda i takmičimo se u dobru.
Braćo i sestre, budimo od onih koji su iskreni u svome verovanju, delima i govoru i natečemo se u dobru.

Gospodaru, učvrsti nas na put islama, ne iskušaj nas sa onim što nećemo moći podneti, učini nas od onih koji su iskreni i koji ispunjavaju svoje obaveze, učini nas u našim očima malim, a u očima ljudi i kod Tebe velikim, oprosti nam grehe i počasti nas Džennetom, društvom poslanika, šehida i svih dobrih ljudi!"

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza