PROGRAM ZA SUBOTU, 05. septembar 2015. - 21. Zu-l-k'ade 1436.

 • 00:00 – Kur'an
 • 04:00 – Ezan za sabah namaz 
 • 05:00 - Ilahije i hadisi

  07:00 – Kur'an i tekbiri

  09:00 – Ilahije i hadisi

  10:00 – Vesti

 • 11:00 -  Ilahije i hadisi
 • 12:00 – Kur'an i tekbiri
 • 13:00 – Ezan za podne namaz
 • 14:00 -  Ilahije i hadisi
 • 15:00 – Kur'an i tekbiri
 • 16:19 – Ezan za ikindiju namaz
 • 17:00 – Vesti
 • 18:00 – Ilahije i hadisi
 • 19:00 -  Kur'an i tekbiri
 • 19:11 – Ezan za akšam namaz 
 •            – Ilahije i hadisi
 • 20:47 – Ezan za jaciju namaz
 •             – Ilahije i hadis
 • 21:00 - Kur'an i tekbiri
 • 23:00 – Ilahije i hadisi
 • 00:00 – Kur’an