WP 20170827 10 14 23 Pro

Danas, 27. avgusta u prostorijama Islamske zajednice Srbije održana je redovna sednica muftijstva beogradskog. Sednicom je predsedavao Muftija beogradski Mustafa ef Jusufspahić.

Na prvoj tački dnevnog reda usvojen je zapisnik sa prethodne sednice i analizirana je realizacija obaveza i zaključaka po istom. Konstatovano je da je nastavljeno sa uspešnim sprovođenjem verskih aktivnosti i nakon Ramazana bez obzira na to što je sezona godišnjih odmora kao i školski raspust bio u jeku. Uz konstataciju da Islamska zajednica mora jačati svoju strukturu, uključivanjem podmlatka koji je spreman da preuzme deo poslova za koje imaju ili stiču kompetencije, kao i zbog velikog interesovanja, doneta je odluka da se raspiše i drugi konkurs za upis u Beogradsku Islamsku Srednju Medresu.

Druga tačka dnevnog reda bila je organizacija Bajrama i “Akcija kurbani 2017.”
Iako je akcija još uvek u toku, iako su uplate moguće još četiri naredna dana, već sada se može zaključiti da je veoma uspešna. Raspodela kurbana će se vršiti po utvrđenom sistemu koji se pokazao kao najbolji. Naime kao i kod svih akcija muftijstva beogradskog koje su vršene do sada za njihov uspeh su zaslužni spiskovi socijalno ugroženih porodica i pojedinaca. Imamima je dat rok do sredine sedmice da se završi sa ažuriranjem tih spiskova po džematima. Iz tehničkih razloga doneta je odluka da će podela kurbana biti vršena drugog dana Bajrama.

Tokom druge tačke dnevnog reda otvorila se rasprava o organizacijama humanitarnog karaktera koje pokušavaju da iskoriste teško materijano i loše imovinsko stanje muslimana. Islamska zajednica Srbije je odlučna da - baš kao što je i do sada činila, zaustavi zloupotrebu donacija. Sve versko-humanitarne aktivnosti moraju biti pod isključivom ingerencijom Islamske zajednice a ne privatnih ili neproverenih organizacija koje imaju skrivene ciljeve i namere. Kako je zaključeno, “takve treba udaljiti od naših džemata ako ne žele raditi transparentno u okviru partnerstva sa zajednicom".“Delovanjem velikog broja organizacija koje samostalno rade na terenu otvara se mogućnost za manipulaciju i to se mora držati pod kontrolom”, složili su se prisutni.

ramadan ef hutba 3

Dvadeset petog avgusta / trećeg zu-l-hidždže u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Ramadan ef Mehmedi. Centralna tema hutbe bila je žrtvovanje kurbana.

Govoreći o istoriji kurbana, o samom propisu, o važnosti čistoće nijeta i ispravnosti dela kod muslimana, efendija Mehmedi je citirao 27. ajet sure El Maida: “I ispričaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prineli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: “Sigurno ću te ubiti!” – “Allah prima samo od onih koji su dobri” – reče onaj”.

Glavni imam Bajrakli džamije je nastavio da objašnjava Kur’anske ajete iz kojih se izvlači poruka neophodnosti potpune pokornosti Allahu Uzvišenom i zadovoljstvom onim što je Uzvišeni Gospodar propisao i odredio, pa se tako dotakao Ibrahima i Ismaila, neka je na njih Allahov mir: “’Gospodaru moj, daruj mi porod čestit! -
i Mi smo ga obradovali dečakom blage naravi.
I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: ‘O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš?’ – ‘O oče moj,’ - reče – ‘onako kako ti se naređuje, postupi; videćeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.’
I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi,
Mi ga zovnusmo: ‘O Ibrahime,
ti si se Objavi u snu odazvao; - a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine -
to je, zaista, bilo pravo iskušenje!’ -
i kurbanom velikim ga iskupismo
i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo:
‘Nek je mir na Ibrahima!’
Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine’, ovaj događaj koji nam je Allah Uzvišeni opisao u Svojoj Časnoj Knjizi, od stotog do sto desetog Ajeta sure Es-Saffat samo su poruka iskrenom verniku da se mora u potpunosti potčiniti Allahu ako želi steći Njegovu Milost i Spas. Allah nam kaže u sto šezdeset drugom ajetu sure El En’am: ‘Reci: “Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svetova.’“

Ramadan ef Mehmedi je kazao da je „direktna objava klanja kurbana ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, došla objavom sure Kevser: Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.“ Citirao je glavni imam Bajrakli džamije suru Kevser a zatim izneo dokaz – hadis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem – na osnovu kojeg su hanefijski pravnici zaizeli stav da je žrtvovanje kurbana na dane bajrama vadžib, tj. obligatna dužnost svakom imućnom muslimanu: „Ko bude bio u mogućnost da zakolje kurban, pa ga i pored toga ne zakolje, neka se ne približava mestu gde mi klanjamo bajram namaz”, hadis beleže Ahmed i Ibn Madže“, a zatim je citirao hadise kojima se ističe značaj klanja kurbana kao i nagrade koje će dobiti svako ko „iz zadovoljstva žrtvuje kurban tražeći u tome sevap.“

DSCF9051

Preko sto pedeset hadžija koji će, ako Bog da, petu islamsku dužnost obaviti posredstvom Rijaseta Islamske zajednice Srbije, danas su krenule put Meke i Medine. Za njih je sinoć, u hali Pendik u Novom Pazaru, organizovan svečani ispraćaj gde je proučena hadžijska dova.
Pored Reisu-l-uleme Islamske zajednice Srbiije Seada ef Nasufovića, Muftije sandžačkog Hasiba ef Suljovića, glavnih imama, članova porodica hadžija, brojnih građana Novog Pazara, svečnom ispraćaju su prisustvovali i predsednik Bošnjačkog nacionalnog veća kao i predsednici opština Sjenica i Tutin.

“Da bi odlazak na hadž protekao u najboljem redu te da bi ova svečanost bila prijatna sve smo temeljno radili mjesecima. Hadžijama koje odlaze put mubarek Meke i Medine želim da čuvaju svaki trenutak svog života, da obrate pažnju na svaki momenat i mjesto za tih 20 dana koliko će provesti na hadžu. Da im Allah dż. š. ukabuli dove i ibadete i da se zdravi i veseli vrate svojim porodicama”, rekao je Reisu-l-ulema Sead ef. Nasufović.

Jutros su dva autobusa sa hadžijama krenula iz Novog Pazara za Beograd, tačnije do Bajrakli džamije gde je bilo zborno mesto onih koji su odlučili da hadž obave u organizaciji Islamske zajednice Srbije. Tu su se odmorili, obavili namaz i nastavili dalje ka svom odredištu.

Neka im je hairli put i da im Allah Uzvišeni ukabuli hadž. Amiin.

ispracaj dova 2ispracaj 2017 krajDSCF9059DSCF9065

media share 0 02 05 e3c866e8c4624e367c2c8047d2bb70fd2c295dafc4a290d05f188b43c3fbc836 Picture

Nakon dužeg vremenskog perioda tokom kojeg su vršeni radovi na rekonstrukciji, završena je obnova džamije u Malom Zvornku. Izgrađena 1969. godine u Donjem naselju, kao zamena za dve koje su potopljene tokom izgradnje HE Zvornik, džamija čiji minaret ponosno stoji i jasno ukazuje na prisustvo muslimana u ovom gradu, svedočanstvo je o istrajnosti muslimana da sačuvaju svoju veru, tradiciju i običaje na tom prostoru.
U razgovoru sa glavnim imamom Sulejmanom ef Ahmetijem, koji je pojašnjavao svojim džematlijama vrednosti prvih dana meseca zu-l-hidždže – “dana u kojima se učvršćuje peti imanski šart i jača iman vernika, u kojima bi trebalo da pojačamo ibadete”, saznali smo da je to prvi, najvažniji korak ka završetku Islamskog centra. Ovih dana započeli su radovi na izgradnji gasulhane, pa koristimo priliku da pozovemo sve koji žele i mogu da pomognu da se priključe i uzmu učešće u izgradnji još jednog hajrata.

WP 20170822 12 40 19 Pro

Zahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog poslanika i miljenika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu, kao i na sve plemenite ashabe. Uzvišeni Allah odredio je pripadnicima ovog ummeta znatno kraće životne vekove u odnosu na ranije narode, ali im je, iz Svoje plemenitosti, podario posebne sezonske prilike u kojima se dobra dela višestruko nagrađuju. Koristeći te prilike pripadnici ovog ummeta mogu postići veliki uspeh za koji bi inače trebao mnogo duži vremenski period proveden u ibadetu i dobrim delima. Ovim prilikama razbija se ustaljena rutina, praktično se odgaja i usmerava na povećanje Allahu dragih dela i razvija se jaka i konstantna veza sa Gospodarom. Jedna od tih posebnih prilika, kada je između ostalog pohvalno, a po nekima i obavezno izgovaranje tekbira i činjenje ostalog zikra (a sve zbog Allahovih reči “… i da bi ime Allahovo spominjiali u danima poznatim.” - prevod značenja, El-Hadždž, 28), jesu prvih deset dana hidžretskog meseca zul-hidždžeta. Na to upućuju brojni argumenti, od kojih ćemo izdvojiti neke:
1. Uzvišeni Gospodar je objavio: ”Tako mi zore, i deset noći“ (prevod značenja 1. i 2. ajeta iz sure El-Fedžr). Tumačeći značenja ovih Allahovih reči, poznati komentator Kur’ana Ibn Kesir kazao je: ”Deset noći – odnosi se na prvih deset dana zul-hidždžeta, kao što su to rekli Ibn Abbas, Ibnuz-Zubejr, Mudžahid i brojni drugi.“ (Tefsir Ibn Kesira, 8/390) Uzvišeni Allah zaklinje se čime želi od Svojih stvorenja, a Njegovo zaklinjanje upućuje na vrednost i veličinu onoga čime se zakleo.
2. Rekao je Uzvišeni Allah: ”I da bi u poznatim danima, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali.“ (Prevod značenja 28. ajeta iz sure El-Hadždž) ”Poznati dani” spomenuti u ovom ajetu su deset dana zul-hidždžeta, po mišljenju velikog broja učenjaka. (Tefsir Ibn Kesir, 5/415), a nazvani su tim imenom jer su poznati po svojim vrlinama i blagodatima.
3. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Nema dana u kojima je dobro delo Allahu draže od ovih dana (prvih deset dana zul-hidždžeta). Prisutni su upitali: ”Allahov Poslaniče, i od borbe na Allahovom putu?” Rekao je: ”I od borbe na Allahovom putu, osim čoveka koji u borbi na Allahovom putu žrtvuje svoj život i imetak.“ (Hadis-sahih) Iz hadisa se razume da je svako dobro delo koje se učini u prvih deset dana zul-hidždžeta Allahu draže od sličnog dela kada se uradi mimo tih dana. Razume se, takođe, da je čovek koji se trudi da čini dobra dela u ovim danima bolji od borca na Allahovom putu koji na tom putu ne preseli, te da se sva dobra dela u njima, bez izuzetka, višestruko nagrađuju.
4. Prvih deset dana zul-hidždžeta obuhvata dan Arefata i prvi dan Kurban-bajrama, o kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Najveličanstveniji dan kod Allaha je prvi dan Kurban-bajrama, a zatim dan Arefata.“ (Ebu Davud i Nesai – sahih) Spomenuti ajeti i hadisi jasno ukazuju na vrednost tih dana i da verniku daju idealnu priliku da ojača svoj iman i opskrbi se duševnom hranom, koja će mu dati elana i olakšati životne teškoće. U ovim danima otvaraju se vrata onima koji se žele nadmetati u činjenju dobrih dela i postizanju visokih stepeni oživljavajući ovaj zapostavljeni sunnet.
Dela koja je pohvalno činiti u prvih deset dana zul-hidždžeta: Shvatili smo koliko su dobra dela u prvih deset dana zul-hidždžeta vrednija od istih u drugom vremenu, te da su takve sezonske prilike blagodat i milost Uzvišenog Allaha koju će sretni iskoristiti. Zbog toga je potrebno ovim danima posvetiti posebnu pažnju i ispuniti ih dobrim delima svih vrsta, a naročito sledećim:
1. Obavljanje hadždža i ‘umre. To je najbolje što se može učiniti u tim danima, jer kome Allah omogući obavljanje hadždža i ‘umre na propisan način, nagrada mu je Džennet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Umra do umre je iskup za grehe počinjene između njih, a za hadždž mebrur (ispravno obavljen hadždž) nema druge nagrade osim Dženneta.” (Muttefekun alejhi)
2. Donošenje tekbira i učenje zikra. Rekao je Resulullah, neka je na njega Allahov mir i blagoslov: ”Nema dana koji su veličanstveniji kod Allaha i Njemu draži od ovih deset dana, stoga ih ispunite rečima la ilahe illallah, Allahu ekber i elhamdulillah.“ (Ahmed – sahih) Ibn Omer i Ebu Hurejre, Allah njima zadovoljan bio, izlazili su na pijacu za vreme prvih deset dana zul-hidždžeta donoseći tekbire pa su i ostali ljudi, čuvši njihovo tekbiranje, donosili tekbire. (Buharija, muallekan) –  Tekbiri se uče u svim prilikama tokom ovih mubarek dana, a neposredno nakon namaza propisano ih je učiti u periodu od sabah-namaza na dan Arefata, za one koji nisu na hadždžu, a za hadžije od podne-namaza prvog dana Bajrama, do ikindija-namaza četvrtog dana Bajrama. –  Preneseno je više načina na koje su ashabi donosili tekbire. Mogu se jednostavno ponavljati riječi: ”Allahu ekber“, a mogu se učiti i na sledeći način: ”Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illahu vallahu ekber, Allahu ekberu ve lillahil hamd”.
3. Dobrovoljni post. Post je ibadet koji je Svemogući Allah pripisao Sebi zbog njegove velike vrednosti i visokog stepena. U hadisi-kudsijju Uzvišeni Allah kaže: ”Svako delo sina Ademovog njemu pripada osim posta, on uistinu Meni pripada i Ja ću za njega nagradu dati!“ (Muttefekun alejhi) Prenosi se od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, supruga da su govorile: ”Allahov Poslanik postio je devet dana zul-hidždžeta, dan Ašure i tri dana u svakom mesecu.“ (Ebu Davud – sahih) Posebno je pohvalno muslimanima koji nisu na hadždžu postiti dan Arefata (9. zul-hidždže), jer je na post tog dana Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, podstakao kazavši: ”Računam da će Allah postom tog dana oprostiti grehe učinjene u protekloj i grehe učinjene u narednoj godini.“ (Muslim).
4. Dobrovoljni namaz. Uz nastojanje da se obavezni namazi klanjaju u džamijama, pohvalno je u tim danima učestati dobrovoljne namaze, jer namaz je jedan od najvrednijih i najkorisnijih ibadeta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraćajući se Sevbanu, radijallahu anhu, je rekao: ”Nastoj da što više sedždi učiniš, jer za svaku sedždu koju učiniš Allah će te Sebi podići za stepen i greh ti oprostiti.“ (Muslim)
5. Udeljivanje sadake. Rekao je Uzvišeni Allah: ”O vernici, udelite deo od onoga čime vas Mi darujemo, pre nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! – A nevernici sami sebi čine nepravdu.“ (Prevod značenja 254. ajeta iz sure El-Bekare) Stoga je pohvalno ulepšati ove dane i tim ibadetom.
6. Klanje kurbana u danima Bajrama, jedenje i udeljivanje kurbanskog mesa.
Postoje i mnoga druga dela koje je pohvalno činiti bilo kada, a naročito u tim danima, kao što su: učenje Kur’ana, istigfar – traženje oprosta, dobročinstvo roditeljima i komšijama, održavanje rodbinskih veza, nazivanje selama, mirenje zavađenih, podsticaj na dobro i zabrana lošeg, ostavljanje ružnih reči, čuvanje pogleda od harama, ukazivanje počasti gostima, poseta bolesnih, donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upućivanje dove za roditelje i braću u veri, unošenje radosti u srce muslimana, praštanje i sl. Dolazak ovih posebnih sezonskih prilika potrebno je preduhitriti iskrenim pokajanjem od svih greha uz čvrstu odluku da im se neće vratiti, te donošenjem odlučne namere da se ti dani ispune Allahu dragim delima. Objavio je Svemogući Allah: ”One koji se budu zbog Nas trudili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra dela čine!“ (Prevod značenja 69. ajeta iz sure El-‘Ankebut) Molimo Uzvišenog Allaha da nas učini od sretnih, koji koriste ovakve prilike, koje obasipa Svojom milošću i kojima je zadovoljan, jer On daje nadahnuće i upućuje na pravi put. Amin!

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza