2 strana foto ramazan

Nastupanje meseca Ramazana je velika blagodat za onoga koji ga doživi i iskoristi na pravi način, vrati se Allahu, ostavi grešenje i vrati se pokornosti, ostavi nemar, zaborav i vrati se sećanju i spomenu Svevišnjeg Allaha. Znajmo da se vrednosti i blagodati meseca Ramazana i posta neće postići sve dok postač ne bude postio vodeći računa o svim adabima posta. Zbog toga, trudimo se da postimo na najpotpuniji način čuvajući svoj jezik, svoje poglede, istovremeno čuvajući na taj način i granice posta.Došao nam je plemeniti mesec u kojem Allah, subhanehu ve te'ala, uvećava nagradu i obilno daruje. Vrata dobra, svakom onome ko želi dobro, u ovom mesecu se otvaraju. Mesec Ramazan je mesec dobrih i berićetnih dela, mesec pomaganja i darivanja. „Ramazan je mesec u kojem je objavljen Kur'an koji je uputstvo-putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla." Ramazan je mesec ispunjen milošću, oprostom i oslobađanjem od vatre. Predanja koja govore o vrednosti meseca Ramazana brojna su i poznata. Tako u dva Sahiha, kod imama Buharije i Muslima, rahmetullahi 'alejhima, od Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Kada dođe mesec Ramazan otvore se džennetska vrata, džehennemska zatvore i šejtani se vezuju u lance." Imam Ahmed, rahmetullahi 'alejh, beleži od Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Mom narodu u mesecu Ramazanu je dato pet stvari koje nisu date nijednom drugom narodu pre njih:
●  zadah iz usta postača Allahu, subhanehu ve te'ala, je lepši od mirisa miska;
●  meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare;
●  Allah, subhanehu ve te'ala, svaki dan ulepšava Svoj Džennet i govori: 'Nadati se da moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe pa se usmere prema tebi';
●  u njemu se vežu neposlušni šejtani, pa se ne puštaju ka onima koje inače napadaju u drugim mesecima
●  i u zadnjoj noći opraštaju im se grijesi."
Rečeno je: „Allahov Poslaniče, je li ona (ta zadnja noć) lejletul-kadr?" Odgovorio je: „Ne, već radnik dobija svoju nagradu onda kada završi svoj posao."
Prva osobina kojom je Allah, subhanehu ve te'ala, odlikovao samo vas između svih drugih naroda jeste da je zadah iz usta postača -vaših usta dok postite-, kod Allaha, subhanehu ve te'ala, lepši od mirisa miska. Zadah koji se javlja usled praznine u stomaku, ljudima nije prijatan, ali je kod Allaha Uzvišenog lepši i prijatniji od mirisa miska, jer je taj zadah posledica ibadeta Allahu, subhanehu ve te'ala, pokornosti Njemu Uzvišenom. Takvo je svako stanje koje proizilazi iz pokornosti Allahu, subhanehu ve te'ala. Ono je drago Allahu i Allah će mu za takvo stanje dati veliko dobro.
Druga osobina jeste da meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare. Meleki su plemenita stvorenja, pokorna Allahu, subhanehu ve te'ala, izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi. Kao takvim pokornim Allahovim robovima, vrlo verovatno je da će im se dova primiti, njihova dova za vas postače. Oni, meleki dove Allahu, subhanehu ve te'ala, da On Uzvišeni sakrije vaše grehe na Dunjaluku i Ahiretu, pređe preko vaših greha. A zar to nije jedna od najvećih vjerničkih želja?! Svaki čovek je grešnik i kao takav potreban je Allahovog oprosta.
Treća osobina kojom je Allah, subhanehu ve te'ala, odlikovao samo sledbenike Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, jeste da im On Uzvišeni svaki dan dok poste, u toku meseca Ramazana, ulepšava Džennet govoreći: „Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe, pa se usmere prema tebi", tj. odbace tegobe i nedaće Dunjaluka pa požure Džennetu sa dobrim delima. Allah, subhanehu ve te'ala, to govori svaki dan i ulepšava Džennet za Svoje pokorne robove podstičući ih na ustrajnost u dobrim delima.
Četvrta osobina kojom smo obdareni samo mi jeste da se u ovom odabranom mesecu nepokorni šejtani vezuju u lance i okove pa nas ne mogu odvraćati od istine kao što to čine u drugim mesecima. Ovo je velika Allahova blagodat po nas. Allah nas je u ovom mesecu sačuvao našeg neprijatelja koji nas poziva u džehennemske dubine. Zbog toga nastojimo da što više činimo dobrih dela zahvaljujući se Allahu na ovoj blagodati.
Peta osobina jeste da Uzvišeni Allah oprašta sledbenicima Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, njihove grehe u zadnjoj noći ovog mubarek meseca, ukoliko budu mesec ramazan proveli u postu i namazu.

I pored oprosta greha, također, obilno će ih nagraditi i za njihova dobra dela, jer Allah, subhanehu ve te'ala, za jedno dobro delo nagrađuje deset do sedam stotina puta pa i više kome On Uzvišeni bude hteo.
Neke od vrednosti posta su:
●  Svevišnji Allah je svim narodima propisivao post. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao u Svojoj plemenitoj Knjizi: „O vernici, propisan vam je post, kao što je bio propisan i onima koji su bili pre vas, da biste bili bogobojazni." (Prevod značenja El-Bekara, 183.) Da post nije značajan ibadet, da ljudi mogu bez njega i da post za sobom ne povlači ogromnu nagradu, Allah, subhanehu ve te'ala, ga ne bi propisivao svim ljudima.
●  Post je razlog opraštanja greha i prelaženje preko loših dela. U dva Sahiha, kod Buharije i Muslima, od Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Ko posti Ramazan verujući i nadajući se biće mu oprošteni prethodni gresi.", tj. ko bude verovao u Allaha, bude zadovoljan propisom posta i očekuje nagradu za njega, ne bude mu teško da prihvati propis posta i ne bude sumnjao u nagradu za post, uistinu, takvom će Allah, subhanehu ve te'ala, oprostiti prethodne grehe.
●  Post nema određenu nagradu, već se postač nagrađuje neograničeno. U dva Sahiha od Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Svevišnji Allah kaže: 'Svako delo koje čini čovek pripada njemu, osim posta! Uistinu, on je za Mene i Ja nagrađujem za njega!' Post je štit! Kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružne reči i neka ne diže glas. Ako ga neko bude psovao ili se sukobio s njim neka kaže: 'Ja postim!' Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je lepši od mirisa miska. Postač ima dve radosti: kada se iftari raduje se svome iftaru i kada sretne svoga Gospodara radovaće se svome postu." U predanju kod imama Muslima stoji: „Svako delo koje čini čovek pripada njemu i ono se uvećava od deset do sedam stotina puta osim posta. On, doista, pripada Meni i Ja za njega nagrađujem (posebno). Čovek sputava svoje strasti i ostavlja hranu radi Mene!"
●  Post će se zauzimati za postača na Sudnjem danu. Od Abdullaha b. Amra, radijallahu 'anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Post i Kur'an će se zauzimati za čoveka na Sudnjem Danu. Post će reći: 'Gospodaru, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao hranu i sputavao strasti, pa, primi moje zauzimanje za njega!' Kur'an će reći: 'Ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao spavanje noću, pa, primi moje zauzimanje za njega!' I njihovo zauzimanje će se i primiti." Gospodaru naš probudi nas iz našeg nemara, pomozi nam da se opskrbimo bogobojaznošću pre odlaska s ovog sveta, pomozi nam da iskoristimo ovaj mubarek mesec Ramazan dobrim delima u pokornosti Tebi. Pomozi nam da sačuvamo svoj post i učini ga našim zauzimačem na Sudnjem Danu. Allaha, subhanehu ve te'ala, molimo da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima. Svaka zahvala pripada Allahu, subhanehu ve te'ala, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika.

3 strana poseta osnovaca foto 2

U sklopu ekskurzije, koja je uoči male mature, organizovana za učenike osmih razreda iz Prijepolja, đaci iz ove limske opštine imali su priliku da posete Bajrakli džamiju. Njih, kao i nastavno osoblje, ugostio je Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam najstarije beogradske Bogomolje. Prisutni su sa velikom pažnjom i znatiželjom slušali o istorijatu same džamije, a oni među njima koji su slabije informisani, što je bio slučaj sa zaista malim brojem, bii su prilično iznenađeni kada su saznali da je ona otvorena tokom celog dana i da se u njoj, u džematu, obavlja svih pet dnevnih namaza, kao i da se u više sedmičnih termina održava verska pouka, kako za decu, tako i za starije osobe. Ono što je nepodeljeno, sve prisutne obradovalo jesu podaci koje je uvaženi efendija izneo a koji se tiču života muslimanana na teritoriji celog grada, naročito broja mesdžida u Beogradu, kojih je četrnaest kao i činjenica da se u beogradskim osnovnim i srednjim školama, održava islamska verska nastava. Nakon kraćeg predavanja i neformalnog druženja sa prisutnima, na čija je pitanja Ramadan ef. strpljivo odgovarao, stekao se utisak da se budući srednjoškolci vrćaju u svoj grad puni pozitivnih impresija, noseći sa sobom i veliki broj korisnih I imteresantnih informacija koje će, svakako, podeliti sa svojim sugrađanima.

minber

Al-Laahu smo zahvalni,  braćo i sestre, Al-Laahom Dragim bližnji. Al-Laaha slavimo,  Al-Laaha hvalimo,  Al-Laaha veličamo,  svetkujemo,  jednujemo,  Samome Mu nikog ne pridružujemo,  Njegove Volje i Rada,  radi,  družimo se i udružujemo, u dobročinima se urezujemo,   međusobno se sviđamo, račun pred Bogom svodimo, ne svadmo se i ne svađamo.

Sami Bog Jeste Bog,  bez ikog drugog, a muhammed,  isus mesija-isa mesih,  mojsije-musa, ibrahim-abraham,  i preostali vesnici Božji, sluge su Božje,  poslani,  odani,  verni,  najponizniji.

savetovali su,  pa vam i mi savetujemo, Bogočuvarnost,  Boguslušnost, Boguslužnost,  Boguposlušnost.
a danas se to postiže sleđenjem konačno-poslanog Bogovesnika,  muhammeda, bliženo-sMirenog.

braćo i sestre,  Bogom Samim,  bližnji,  Bog nam Je Dragi,  neka mesta,  neka vremena,  neka dela,  Vrednovao više od drugih,  pa nam Je,  tako,  post Vrednovao,  više od drugih dela,  a mesec ramadaan,  Vrednovao Je,  nad ostalim vremenima,  Objavom Svoga Govorenja,  izgovorenog, Kur'aana,  Korena,  Krune,  Osnova za osnov,  naš, u odabrano središnjem mestu-mekki-stožernoj-centralnoj-središnjoj.

'pravoverni,  propisano vam je ustezanje -post,  kao što je propisivano bilo i vašim prethodnicima, kako biste bili Bogočuvarni; mesec ramadaana-žeđanja za Bogom-Bogotraženja,  je onaj mesec u kome je spušten i objavljen Kur'aanom,  Koren,  Kruna,  Osnov za obnov,  kao vodilja čoveku svakom, i dokaz jasni svaki,  iz vodilje,  za razlučenje, pa kogod od vas doživi mesec ramadaana,  neka mu obdanicu  u ustezanju od jela, pića, snošaja,  provede,  ukidajući Boga radi svaki ružni govor,  ružno delo,  ružnu misao.

Bog u Svome Svetom-Kudsijj Govoru-Hadisu Kaže da post je Njegov,  Njemu Samo radi,  i da ga stoga Sami On,  najizuzetnijom nagradom,  Nagradi,  a muhammed,  vjesnik Božji,  odani,  verni, bliženo-sMireni i konačno-poslani,  kazao je da svako ko ispusti nesreće ramazana brižno i verno, zaslužuje oprost kod Boga Dragog.

Bogombližnji,  braćo i sestre!

Bog Se Svojevoljno, ne ustručava da za primer Svojoj Stvoriteljskoj Moći, Navede najsitniji delić bilo čega-atom,  ili štogod iznad toga..što se pravovernih tiče, takvi što su,  uvereno znaju, da je to Htina Božja-Gospodnja, Ihtina-Istina, a što se nepravovernih, svih nevernih tiče, pitaju se oni,  šta to Bog Želi Kazati navedenim primerima. On Navodi kog Mu Volja,  i zavodi kog Mu Želja, a zavodi samo ogrezle grešnike.

braćo i sestre, Al-Laahom bližnji, koliko god da ste nam daleko ili blizu, Al-Laaha molimo da nam svima u ramadan-mesecu,  Smiluje se, Oprosti nam i Spasi nas vatre, ukletosti.

Blagoslovi Bože nas i srbiju našu,  Blagoslovi nas i al-aksu našu u makdisu,  Blagoslovi nas i poslanikovu medinu, i Blagoslovi nas sve i Svoju mekku-središte naše.

Al-Laah Naređuje pravdu;
Al-Laah Naređuje dobročinstvo;
Al-Laah Naređuje potpomaganje, bližnjeg,  pa nadalje; Al-Laah Zabranjuje ogavnosti,  zlobnost,  pokuđenih misli,  reči, dela, i nasilje i Savetuje nas,  ne bismo li Ga se setili i obsetili.
s Bogom vezu uspostavljaj!

mubarek ramadaan

4 strana foto turbe 3

Islamska zajednica Srbije je već tradicionalni partner renomirane manifestacije “Noć muzeja” te se i ove godine našla na listi lokacija koje su beogradjani obilazili 21.maja od 17 do 01 čas. Obzirom da muslimani Beograda nemaju adekvatan muzejski prostor, naša izložba je i ovaj puta organizovana na lokalitetu Šejh Mustafa Pašinog turbeta gde su posetioci mogli da pogledaju različite postavke kako starih predmeta iz svakodnevne upotrebe u muslimanskim kućama, levhi, Kur’ana, ćilima, sedžada tako i arhivskih dokumenata iz osmanskih i kraljevskih arhiva. Sektor za kulturu i informisanje naše zajednice je i ovaj puta zajedničkim snagama učinio maksimalan napor kako bi se široj javnosti kroz ovako renomiranu manifestaciju kakva je Noć muzeja, islamska duhovnost ali i realan muslimanski svakodnevni život prikazao u najboljem svetlu. Činjenica da nemamo adekvatan prostor gde bi tokom cele godine mogli organizovati različite tematske izložbene postavke a posebno kada je reč o manifestacijama poput ove nije nas obeshrabrila nego je bila dodatni motiv da se javnosti prikažemo u najboljem svetlu. Više hiljada posetilaca je u redovima strpljivo čekalo ispred Šejh Mustafinog turbeta kako bi pogledali ono što im je Islamska zajednica Srbije pripremila za ovu priliku. Utisci su pozitivni a zadovoljstvo posetilaca je obaveza više Sektoru za Kulturu i informisanje da nastavi sa predanim radom na afirmaciji naše različitosti i duhovnih vrednosti koje crpimo iz vere. Obzirom da je ovo prvi konkretan projekat našeg nedavno formiranog Sektora za kulturu i informisanje posebno smo radosni što je čitav dogadjaj protekao u najboljem redu i što je ocenjen najvišim ocenama.  

2 strana foto 1 prijem

Islamska zajednica Srbije je u petak 20. maja obeležila 148 godina postojanja uz svečani prijem zvanica iz političkog, kulturnog, verskog i diplomatskog života Srbije. Prijemu u Bajrakli džamiji prisustvovali su ministar odbrane Zoran Đorđević, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Mileta Radojević, predstavnici Vojske Srbije, diplomatskog kora, crkava i verskih zajednica. Prijem je otvoren učenjem Časnog Kur’ana. Ajete je učio a onda na srpski i engleski jezik preveo beogradski i vojni muftija Mustafa ef. Jusufspahić koji je u nastavku izrazio zadovoljstvo što je, kako je rekao, Srbija još tada, pre 148 godina, prepoznala prava muslimana čak pola veka prije Sabora Republike Hrvatske. Pored toga naveo je da su u Vojsci Srbije otvorena dva molitvena prostora posle 74 godine komunizma, neverstva, ateizma i antiteizma zapažajući da i danas postoje neki ljudi kojima smeta vera, opredeljenje da verujemo i da budemo vernici. Obraćajući se prisutnima, muftija niški Eldin ef. Ašćerić je rekao da se i ova godišnjica dočekuje u pravno neizvesnom stanju i izrazio nadu da će naredne, a posebno u godini obeležavanja 150-te godišnjice svakako to pitanje biti rešeno, te da će Islamska zajednica Srbije dobiti potvrdu svog punog pravnog legitimiteta.''Islamska verska zajednica će nastaviti da kroz manifestaciju Dani islamske zajednice iz godne u godinu čuva pomen na ovaj dan na tekovinu našeg društva, države. Ponosni smo na to što smo muslimani u svojoj zemlji, što naša zemlja priznaje i prepoznaje muslimane kao svoje građane. Trudićemo se da u narednom periodu povećamo i poboljšamo poziciju Islamske zajednice u našem društvu'', zaključio je muftija Ašćerić podsetivši još jednom da je 18. maja 1868, u vreme Mihajla Obrenovića, Državni savet doneo ukaz o priznanju islama kao zakonite religije u savremenoj Srbiji. "To nije bilo samo prazno slovo na papiru jer je Državni savet doneo još jedan ukaz kojim je praktično sprovedeno u delo ono što je doneseno a to je ukaz o obnavljanju Bajrakli džamije i stavljanju na izdržavanja o državnom trošku njenih službenika, imama i mujezina", rekao je on.Muftija Ašćerić je podsetio i na rad Islamske zajednice Srbije od tada do današnjih dana, navodeći da se sada zajednica susreće "sa neki drugim iskušenjima"."Danas imamo problem sa statusom iako je nesporno da je Islamska zajednica Srbije tradicionalna verska zajednica tako da 148 godišnjicu dočekujemo u pravno neizvesno stanju". Direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr Mileta Radojević izrazio nadu da će biti rešeno formalno pravno pitanje statusa. ''To želimo i mi u državi, odnosno Vlada Srbije, i žao mi je što zbog određenih nesporazuma do sada to pitanje nije rešeno. Nadajmo se da će biti rešeno na opšte zadovoljstvo i da će svi predstavnici i članovi islamske zajednice u Srbiji biti zadovoljni. Čestitam Vam na svemu što ste postigli do sada i želim da vam buduće godine budu još plodonosnije", rekao je dr Radojević. Prijem su ulepšali članovi hora Ummet iz Zemun Polja učeći ilahije na opšte zadovoljstvo prisutnih gostiju. Nakon zvaničnog dela prisutni su posluženi tradicionalnim specijalitetima naše halal kuhinje uz neformalne razgovore prisutnih gostiju i domaćina. Ovaj dogadjaj u Bajrakli džamiji je pratilo 13 medijskih kuća iz zemlje i regiona.

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza